Zdjęcie budynku basenu od strony parkingu

Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego:
Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pływalnia w Braniewie
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Stanowisko pracy: główny księgowy

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pływalnia w Braniewie, ul. Łąkowa 1, 14-500 Braniewo,
 • wymiar zatrudnienia: 1 etat.
 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  3. spełnienie jednego z poniższych warunków:

                                                    *     ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, co najmniej 3- letnia praktyka w księgowości,

                                                    *     ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna, co najmniej 6- letnia praktyka w księgowości,

                                                    *     wpis do rejestru biegłych księgowych,

                                                    *     certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

4. nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość norm prawnych obowiązujących w zakładach budżetowych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagradzania pracowników,
  2. doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
  3. umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych i płacowych,
  4. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i założenia,
  5. umiejętność rozliczania płac pracowników samorządowych,
  6. umiejętność organizowania pracy i współpracy w zespole.
 1. Zakres zadań:
  1. prowadzenie rachunkowości zakładu budżetowego,
  2. organizacja, koordynowanie pracy finansowo- księgowej zakładu budżetowego,
  3. sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansowo- księgowym, w tym prawidłowości, rzetelności i legalności wykorzystania środków finansowych,
  4. rozliczanie dotacji budżetowych
  5. prowadzenie rejestrów VAT i JPK i ich rozliczenia,
  6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  8. prowadzenie ewidencji i syntetycznej i analitycznej z użyciem programów komputerowych,
  9. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych, planów ekonomiczno- finansowych,
  10. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i pozostałych aktów normatywnych regulujących sferę finansowej działalności zakładu budżetowego,
  11. przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
  12. wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora zakładu budżetowego należą do kompetencji głównego księgowego.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. oświadczenie potwierdzające tożsamość,
  5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
  6. oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności kandydata do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o nietoczącym się wobec kandydata postępowaniu karnym,
  9. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1000/.

V.           Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym: Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pływalnia w Braniewie w miesiącu grudniu 2018, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 w administracji Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pływalnia w Braniewie ul. Łąkowa 1; 14-500 Braniewo.

Decyduje data wpływu do Samorządowego Zakładu Budżetowego: Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pływalnia w Braniewie, a nie data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymagań formalnych zostaną odrzucone. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu naboru - rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Braniewa.

Krzysztof Kądziołka

Dyrektor Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego

ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pływalnia w Braniewie

 

Informacja z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych:

Tożsamość Administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – KRYTA PŁYWALNIA w Braniewie, adres: ul. Łąkowa 1, 14-500 Braniewo
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych • adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); [2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. Wyniki przeprowadzonej rekrutacji opublikowane będą w na stronie KRR ZDROWE Braniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa.

Okres przechowywania danych Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji
Pani/ Pana prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych..

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o wymogach

ustawowych podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kwestionariusz_osobowy.doc